(+420) 222 242 342
Menu

Zpracování osobních údajů v CV

Společnost Prochazka & Partners s.r.o., IČO: 241 24 338, se sídlem Václavské náměstí 841/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 180758 (dále jen „Společnost“), je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“), správcem osobních údajů:

 • uchazečů o zaměstnání;
 • zaměstnanců;
 • bývalých zaměstnanců

(dále je pro zástupce všech výše uvedených skupin používán termín „zaměstnanec“), pro které vydává tyto informace o zpracování osobních údajů:

I. PROČ SPOLEČNOST MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Společnost může Vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro účely, ke kterým má příslušný právní základ zpracování. Ve vztahu k zaměstnancům Společnosti přichází jako právní základ v úvahu zpracování osobních údajů:

 • je-li to nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi či pro provedení opatření, před uzavřením této smlouvy na Vaši žádost,
 • je-li to nezbytné pro splnění naší právní povinnosti,
 • je-li to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů („oprávněný zájem“),
 • na základě Vašeho souhlasu.

Určení právního základu, podle nějž Vaše osobní údaje pro daný účel zpracováváme, je pro Vás důležité, protože na něm závisí rozsah práv, která vůči nám v souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete uplatnit.

II. MUSÍM SPOLEČNOSTI SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT?

Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. Neposkytnutí údajů, jejichž zpracování má jiný právní základ než souhlas, však může mít důsledky jako např. nemožnost účastnit se výběrového řízení na volnou pozici, nemožnost uzavřít pracovní smlouvu atd.

V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě souhlasu je poskytnutí osobních údajů pro tyto účely vždy zcela na Vaší úvaze. Váš souhlas můžete v každém případě kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

III. ODKUD SPOLEČNOST MOJE OSOBNÍ ÚDAJE MÁ?

Společnost zpracovává osobní údaje, které:

 • jste jí Vy sám sdělil / Vy sama sdělila;
 • vznikají v rámci Vaší pracovní činnosti pro Společnost;
 • získává od třetích osob oprávněných s těmito údaji nakládat a předat je Společnosti při splnění určitých podmínek (např. od v rámci náborového procesu od externích personálních agentur – „headhunterů“);
 • jsou veřejně dostupné (např. informace, které jste o sobě zveřejnil/a prostřednictvím profesní sociální sítě LinkedIn).

IV. KTERÉ MOJE OSOBNÍ ÚDAJE SPOLEČNOST ZPRACOVÁVÁ?

Údaje sdělené v rámci náborového procesu

Identifikační údaje – jméno, příjmení, tituly, datum narození, místo bydliště.

Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa, korespondenční adresa.

Informace o Vašem imigračním statusu – pouze je-li to relevantní.

Životopis a motivační dopis – údaje týkající se Vašeho vzdělání, pracovních zkušeností, dovedností a motivace pro práci ve Společnosti.

Pracovní reference – doporučení od předchozích zaměstnavatelů, včetně údajů vzešlých z jejich ověření.

Údaje vzešlé z pohovorů – poznámky a poznatky z osobních, on-line či telefonických rozhovorů s Vámi.

Údaje vzešlé z testů – výsledky a poznatky z testů, které jste absolvoval/a v rámci náborového procesu.

Informace, které se dobrovolně rozhodnete sdílet se Společností v rámci náborového procesu – rozsah této množiny osobních údajů bude velmi individuální, neboť závisí na tom, které osobní údaje se rozhodnete Společnosti sdělit (Příklad: Společnost nevyžaduje od uchazečů o zaměstnání zaslání fotografie. Nelze však vyloučit, že někteří uchazeči svou fotografii Společnosti zašlou jako např. součást svého životopisu atd.)

Údaje zpracovávané o zaměstnancích

Kromě výše uvedených údajů jde o následující údaje:

Identifikační údaje – rodné příjmení, předchozí příjmení, místo narození, rodinný stav, státní příslušnost, číslo OP.

Kontaktní údaje – adresa trvalého bydliště.

Údaje potřebné pro zpracování mzdové agendy a povinných odvodů – rodné číslo (ID zdr. pojištění u cizinců), číslo bankovního účtu, kód banky a název banky pro zasílání mzdy; jméno, příjmení a rodné číslo Vašeho manžela/manželky/registrovaného partnera či registrované partnerky; jména, příjmení a rodná čísla Vašich dětí; informace o tom, zda uplatňujete nárok na daňové zvýhodnění (včetně kopií rodných listů Vašich dětí a potvrzení druhého z manželů, že nárok na daňové zvýhodnění neuplatňuje on, a u zletilých dětí potvrzení o studiu); informace o tom, zda jste v invalidním (pokud ano, tak kterého stupně) či starobním důchodu anebo držitelem průkazu ZTP/P včetně data vznesení nároku; údaje o mzdách; údaje o dovolených; údaje o cestovném/výdajích; záznamy o využívání služebního mobilního telefonu, pokud Vám byl přidělen.

Údaje o docházce, výkonnosti a případných disciplinárních řízeních

Výpisy z rejstříku trestů

Údaje o absolvovaných školeních

Údaje týkající se toho, jak používáte svěřené IT vybavení – logy.

Údaje, které se dobrovolně rozhodnete sdílet

Fotografie

Zdravotní záznamy – výsledky povinných pracovnělékařských prohlídek, informace o pracovních úrazech.

Záznamy telefonických hovorů – týká se pouze vybraných pracovních pozic ve Společnosti, přičemž k nahrávání dochází buď na základě plnění právní povinnosti / plnění smlouvy uzavřené s klientem Společnosti a/nebo oprávněného zájmu Společnosti. Zaměstnanci, jejichž telefonní hovory jsou nahrávány, jsou s touto skutečností seznámeni v rámci výběrového řízení na danou pozici.

V případě zaměstnanců z třetích zemí rovněž číslo cestovního dokladu, název orgánu, jenž jej vydal, povolení k zaměstnání a povolení k pobytu, zaměstnaneckou či modrou kartu, případně kartu převedeného zaměstnance.

V. ZA JAKÝMI ÚČELY ZPRACOVÁVÁ SPOLEČNOST MOJE OSOBNÍ ÚDAJE?

Účel zpracování:
Nábor zaměstnanců na nové či uvolněné pracovní pozice (Recruitment)

Bližší popis:
Aktivně vyhledáváme lidi, kteří by mohli být novými členy našeho týmu. U našich budoucích kolegů potřebujeme vyhodnotit, zda mají vzdělání, zkušenosti, dovednosti a osobnostní předpoklady potřebné pro obsazovanou pozici.
Váš životopis a další údaje k nám na základě Vašeho souhlasu uděleného recruitingové agentuře může doputovat i od takové agentury.
V případě, že jste ve výběrovém řízení na určitou pozici nebyl/a úspěšná a dáte nám souhlas s tím, abychom si tyto údaje ponechali pro případ, že by se u nás uvolnila jiná, pro Vás případně zajímavá pozice, uchováme Váš životopis a případně další Vámi sdělené relevantní informace.

Společnost je ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným pro účel zpracování Recruitment společnými správci ve smyslu čl. 26 odst. 1 GDPR. V případě dotazů v této souvislosti / žádosti o výkon práv se můžete obrátit na kteroukoli z těchto společností.

Právní základ:
– Oprávněný zájem
– Vámi udělený souhlas

Účel zpracování:
Příprava pracovní smlouvy, případně její změny v průběhu zaměstnání

Bližší popis:
Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou, která musí být uzavřena v písemné podobě. V pracovní smlouvě jsou zachycena naše vzájemná práva a povinnosti. V průběhu pracovního poměru se také může stát, že bude třeba smlouvu změnit.

Právní základ:
– Plnění právní povinnosti
• Zákoník práce

Účel zpracování:
Zúčtování mezd vč. povinných odvodů a součinností a cestovních náhrad

Bližší popis:
Mzda Vám nepřísluší jen na základě smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli, ale dokonce na základě zákona. Naše účtárna se stará o to, aby Vám každý měsíc na účet dorazila Vaše čistá mzda ve výši, která Vám náleží včetně případných cestovních náhrad, očištěná od daně z příjmů a dalších povinných odvodů. V případě, že z nějakého důvodu bude existovat vykonatelné rozhodnutí o srážkách z Vaší mzdy (např. z důvodu exekuce na Váš majetek) budeme povinni Vaše osobní údaje zpracovávat, abychom takovému rozhodnutí vyhověli.

Právní základ:
– Plnění právní povinnosti
• Zákoník práce
• Zákon o daních z příjmů
• Zákon o zdravotním pojištění
• Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
• Zákon o sociálním zabezpečení
• Zákon o nemocenském pojištění
• Občanský soudní řád

Účel zpracování:
Řízení výkonnosti a kariéry

Bližší popis:
Společnost má zájem na vzájemné spokojenosti jak zaměstnanců s tím, kam se jejich kariéra ubírá, tak Společnosti s tím, jak pracují. Pokud někdy něco v naší vzájemné spolupráci zaskřípe, budeme zpracovávat údaje týkající se případného disciplinárního řízení, resp. nápravných opatření.

Právní základ:
– Oprávněný zájem

Účel zpracování:
Evidence docházky

Bližší popis:
Společnost monitoruje příchod a odchod zaměstnanců do zaměstnání.

Právní základ:
– Plnění právní povinnosti
• Zákoník práce

Účel zpracování:
Evidence čerpání dovolené

Bližší popis:
Někdy je potřeba si odpočinout a načerpat nové síly. Aby z toho ale nebylo týdnů dovolené třeba deset nebo dvacet, nebo naopak, abyste o nějaký ten den dovolené nebyli ošizeni, musíme evidovat čerpanou dovolenou.

Právní základ:
– Plnění právní povinnosti
• Zákoník práce
– Plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřel/a

Účel zpracování:
Evidence přiděleného majetku

Bližší popis:
Jenom tužka a papír nám na evidenci přiděleného majetku (notebooky, mobily, atd.) nestačí a tyto údaje vedeme ve strukturované elektronické databázi.

Právní základ:
– Oprávněný zájem

Účel zpracování:
Účetní a daňová agenda

Bližší popis:
Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu zpracováváme za účelem splnění povinnosti vést účetnictví a platit příslušné daně.

Právní základ:
– Plnění právní povinnosti
• Zákon o bankách
• Zákon o účetnictví
• Zákon o daních z příjmů

Účel zpracování:
Zajištění vnitřní a vnější elektronické komunikace

Bližší popis:
Všem zaměstnancům Společnosti je zřízena e-mailová adresa na doméně @prochazkapartners.cz. Tyto e-mailové schránky jsou určeny pouze k vyřizování komunikace související s výkonem zaměstnání pro Společnost. Zaměstnanci tyto e-mailové schránky nesmí využívat pro soukromé účely.

Právní základ:
– Oprávněný zájem

Účel zpracování:
Vnitropodniková komunikace

Bližší popis:
Společnost má oprávněný zájem na tom, aby zaměstnanci měli k dispozici v rámci interní sítě Společnosti fotografie svých kolegů a jejich kontaktní údaje.

V rámci zlepšení vzájemné komunikace mezi pracovníky Společnosti a budování týmového ducha v rámci Společnosti pořizujeme na firemních akcích fotografie, jejichž účelem však není identifikace ani prezentace jednotlivých zaměstnanců – GDPR se na ně tedy neaplikuje. Pokud na takové fotografii nechcete být zachyceni, prosím odejděte ze záběru fotografa. Tím není dotčeno Vaše právo změnit názor a žádat o smazání či stažení již pořízené fotografie.

Právní základ:
– Oprávněný zájem

Účel zpracování:
Administrace školení a kurzů

Bližší popis:
Společnost podporuje osobnostní a kvalifikační rozvoj svých zaměstnanců mj. tím, že jim umožňuje účastnit školení a kurzů. V některých případech může být absolvování školení či kurzu dokonce zákonným požadavkem.

Právní základ:
– Oprávněný zájem
– Plnění právní povinnosti
• Zákon o spotřebitelském úvěru
• Zákoník práce
• Zákon o požární ochraně

Účel zpracování:
Pracovnělékařské prohlídky

Bližší popis:
Pracovnělékařské prohlídky v rozsahu a termínech stanovených právními předpisy jsou opatřením sloužícím k ochraně zdraví zaměstnanců.

Právní základ:
– Plnění právní povinnosti
• Zákoník práce
• Zákon o specifických zdravotních službách
• Zákon o ochraně veřejného zdraví
• Vyhláška o pracovnělékařských službách

Účel zpracování:
Kontrola a prevence podvodného jednání

Bližší popis:
Bohužel nelze vyloučit, že podvodného jednání by se vůči nám mohli dopustit i naši zaměstnanci.

Právní základ:
– Oprávněný zájem

Účel zpracování:
Administrace zaměstnaneckých benefitů

Bližší popis:
Svým zaměstnancům nabízí Společnost pestrou škálu benefitů. V rámci jejich administrace dochází ke zpracování osobních údajů. Jde o činnosti jako např. kalkulace počtu stravenek, na které má zaměstnanec za určitý měsíc nárok atd.

Právní základ:
– Plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřel/a

Účel zpracování:
Správa služebních mobilních telefonů a/nebo automobilů

Bližší popis:
Zaměstnanci, kterým je přidělen služební mobilní telefon, jsou při jeho převzetí poučeni, že jej smí používat pouze pro pracovní záležitosti. V případě, že zaměstnanec překročí jemu přidělený limit pro čerpání služeb mobilního operátora a dojde ke sporu, zda služby byly čerpány pro pracovní či soukromé účely, může zaměstnavatel využít detailní rozpis využitých služeb mobilního operátora.

Právní základ:
– Oprávněný zájem

Účel zpracování:
Sporná agenda: určení, výkon nebo obhajoba našich právních nároků vč. vymáhání pohledávek

Bližší popis:
Bohužel, někdy se může stát, že se nám nepodaří najít společnou řeč. Pokud mezi námi vznikne spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou a bude předložen k řešení soudu nebo příslušnému orgánu dohledu, použijeme pro ochranu našich práv v nezbytném rozsahu i Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje můžeme rovněž použít za účelem vymáhání našich nároků či v rámci jednání se třetími stranami, které mají zájem o postoupení naší pohledávky za Vámi, včetně realizace tohoto postoupení.

Právní základ:
– Oprávněný zájem

Účel zpracování:
Vývoj a zlepšování našich produktů a služeb, výzkum trhu

Bližší popis:
V rámci této činnosti zkoumáme za pomoci monitoringu spokojenosti klientů (externích i interních) zda naši zaměstnanci, dodržují schválené postupy a metody a snažíme se je na základě zpětné vazby vylepšovat.

Právní základ:
– Oprávněný zájem

Účel zpracování:
Spolupráce s orgány dohledu včetně povinného zveřejňování informací

Bližší popis:
V některých případech můžeme být povinni spolupracovat i s dalšími dohledovými orgány při výkonu jejich činnosti (např. Úřad pro ochranu osobních údajů nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže).

V některých případech jsme povinni zveřejňovat osobní údaje členů orgánů či jejich výborů (např. zápis členů představenstva a dozorčí rady v obchodním rejstříku).

Právní základ:
– Plnění právní povinnosti
• Zákon o ochraně osobních údajů
• Zákon o ochraně hospodářské soutěže
• Zákon o veřejných rejstřících

Účel zpracování:
Předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu, výkon restriktivních opatření (mezinárodních sankcí) a hlášení některých skutečností Finančnímu analytickému úřadu

Bližší popis:
Některé údaje o Vás můžeme být povinni sdělit Finančnímu analytickému úřadu v případě, že budeme mít podezření na nelegální jednání (praní špinavých peněz, financování terorismu, mezinárodní sankce).

Právní základ:
– Plnění právní povinnosti
• AML zákon
• Zákon o provádění mezinárodních sankcí

Účel zpracování:
Zajištění bezpečnosti

Bližší popis:
V souvislosti s využíváním svěřeného IT vybavení a informačních systémů zaměstnanci jsou sbírány logy. Jedná se v podstatě o deník transakcí provedených během pracovní činnosti, přičemž sběr těchto logů probíhá za účelem splnění požadavků na bezpečnost. O pohybu zaměstnance na internetu nejsou logy pořizovány – neobsahují tedy Vaše privátní transakce, jako je například vstup do Vašeho internetového bankovnictví, nebo platbu v internetovém obchodě.

Právní základ:
– Oprávněný zájem

Účel zpracování:
Testování software, aplikací a procesů

Bližší popis:
V některých případech není možné nový software, aplikace a procesy či jejich změny zavést bez využití zaměstnaneckých osobních údajů. Vždy tak činíme pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Právní základ:
– Oprávněný zájem

Účel zpracování:
Výkon činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů a zpracování žádostí subjektů údajů o výkon práv

Bližší popis:
Vzhledem k povaze a rozsahu svého podnikání je Společnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je mj. kontaktním místem pro subjekty osobních údajů a v rámci výkonu své funkce mu přísluší také monitorování souladu Společnosti s legislativou ochrany osobních údajů.

Rovněž jsme povinni zpracovávat Vaše osobní údaje v souvislosti se žádostí o výkon práv dle GDPR, kterou případně podáte.

Právní základ:
– Plnění právní povinnosti
• GDPR

VI. PŘEDÁVÁ SPOLEČNOST NĚKOMU MOJE OSOBNÍ ÚDAJE? KOMU?

Obecně řečeno je příjemcem osobních údajů každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny. Dle povahy situace tedy příjemcem osobních údajů může být buď jiný správce osobních údajů (sám určuje účely a prostředky zpracování těchto osobních údajů) nebo zpracovatel osobních údajů (zpracovává osobní údaje pro správce osobních údajů).

Společnost Vaše osobní údaje zásadně nesdílí s jinými správci osobních údajů, ledaže by k takovému předání byla povinna či oprávněna na základě právního předpisu, resp. svého oprávněného zájmu nebo byste nám k němu udělili souhlas.

Pro sdílení osobních údajů se zpracovateli osobních údajů není Váš souhlas třeba. Subjekty, které se mají stát zpracovateli osobních údajů, které Společnost spravuje, vždy pečlivě prověřujeme a dbáme na to, aby dodržovaly odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření. S každým subjektem, který by se v rámci své činnosti pro nás mohl stát zpracovatelem osobních údajů, které spravujeme, je uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů a tento zpracovatel je s osobními údaji oprávněn nakládat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jeho úkolu, pro účely splnění jeho úkolu a po sjednanou dobu.

 1. Dodavatelé

Do některých našich činností můžeme zapojovat třetí subjekty – naše dodavatele. V závislosti na charakteru dané činnosti může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů tímto dodavatelem v postavení zpracovatele nebo správce osobních údajů. Našimi dodavateli jsou zejména:

 • Provozovatelé pracovních portálů
 • Poskytovatelé IT služeb
 • Subjekty poskytující tiskové, kurýrní a poštovní služby
 • Subjekty poskytující skartační a archivační služby
 • Subjekty poskytující poradenské služby (např. účetní a daňoví poradci)
 • Advokáti
 • Subjekty poskytující služby mzdové účtárny
 • Subjekty poskytující pracovnělékařské služby
 • Subjekty poskytující služby v oblasti správy a zajištění zaměstnaneckých benefitů
 • Subjekty poskytující vzdělávací a školicí aktivity
 • Orgány státní správy, výkon rozhodnutí

Na základě právních předpisů můžeme být za určitých předpokladů povinni Vaše osobní údaje sdílet bez Vašeho souhlasu se třetími osobami (např. exekutoři, zdravotní pojišťovny, úřady práce, orgány sociálního zabezpečení, insolvenční správci) za účelem plnění jejich povinností a popřípadě výkonu rozhodnutí.

VII. JAK DLOUHO SPOLEČNOST MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Vaše osobní údaje zpracováváme zásadně po dobu trvání Vašeho zaměstnání u Společnosti. Po skončení Vašeho zaměstnání jsou dále uchovávány pouze ty dokumenty, resp. osobní údaje, pro jejichž uchování nám svědčí oprávněný zájem (případná obrana našich zájmů v případě sporu), a to po dobu 4 let od skončení Vašeho zaměstnání u Společnosti a/nebo ty dokumenty, resp. osobní údaje, které jsme povinni uchovávat na základě právních předpisů (tedy v některých případech po dobu až 30 let).

V případě, že jste se o zaměstnání u Společnosti ucházel/a neúspěšně a nedal/a jste nám souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro případ, že by se v budoucnu objevila jiná volná pozice, která by Vás mohla zajímat, jsou Vaše osobní údaje, které jsme získali v průběhu výběrového řízení, po ukončení výběrového řízení zlikvidovány.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, jsou zpracovávány po dobu, na kterou jste nám souhlas udělil/a, resp. do okamžiku než svůj souhlas odvoláte.

V souladu se zásadou minimalizace dat zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, resp. anonymizovány.

VIII. KTERÁ PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ MOHU UPLATNIT?

Máte právo na přístup, na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, vznesení námitky proti zpracování a na přenositelnost osobních údajů.

Výkon těchto práv je bezplatný. V případě, že by Vaše žádosti byly zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že by se opakovaly, můžeme Vám uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

Lhůta pro vyřízení Vaší žádosti je 1 měsíc. V případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. Využití možnosti prodloužit lhůtu pro vyřízení Vaší žádosti jsme povinni Vám oznámit a řádně odůvodnit.

Právo na přístup – informace o tom, které Vaše osobní údaje a jakým způsobem zpracováváme, komu je předáváme atd., najdete v tomto informačním memorandu. Pokud uplatníte právo na přístup, poskytneme Vám individualizovaný přehled osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu – pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme nepřesné údaje, máte právo žádat jejich opravu.

Právo na výmaz – pokud se budete domnívat, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, máte právo žádat jejich výmaz. Upozorňujeme, že v některých případech Vaše osobní údaje nemůžeme smazat ani když nás o to požádáte (např. proto, že jsme povinni tyto údaje zpracovávat na základě relevantní legislativy1, nebo proto, že je potřebujeme k plnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli atd.).

Právo na omezení zpracování – při výkonu tohoto práva dochází k dočasnému omezení zpracování dotčených osobních údajů (nedochází tedy k jejich výmazu). Zpracování osobních údajů na Vaši žádost omezíme v následujících případech:

 1. (i) popíráte přesnost osobních údajů, než dojde k rozhodnutí, zda správné jsou či nikoli,
 2. (ii) pokud bychom Vaše osobní údaje zpracovávali bez dostatečného právního základu, ale Vy místo výmazu těchto údajů budete žádat omezení jejich zpracování,
 3. (iii) pokud bychom Vaše osobní údaje již nepotřebovali pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy byste je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 4. (iv) pokud byste vznesl/a námitku proti zpracování osobních údajů. Po dobu vyhodnocení oprávněnosti vznešené námitky jsme povinni zpracování předmětných osobních údajů omezit.

Právo na vznesení námitky proti zpracování – pokud je právním základem zpracování Vašich osobních údajů náš oprávněný zájem (viz výše), můžete z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace podat námitku proti takovému zpracování.

V takovém případě nebudeme Vaše osobní údaje dále pro daný účel zpracovávat, ledaže bychom prokázali závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenositelnost osobních údajů – pokud je právním základem zpracování Vašich osobních údajů souhlas nebo plnění smlouvy, můžete žádat o přenesení Vašich osobních údajů. Poskytneme Vám osobní údaje, které se Vás týkají, které zpracováváme na právním základě souhlasu nebo plnění smlouvy, a které jste nám poskytnul/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Společnost nepřijímá osobní údaje od jiných správců osobních údajů, které byste si k ní chtěl/a nechat přenést.

Právo na odvolání souhlasu – Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá žádný vliv na náš smluvní vztah.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“), který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna). ÚOOÚ provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci.

Jak mohu svá výše popsaná práva uplatnit?

Obraťte se na nás:

 • e-mailem na adrese info@prochazkapartners.cz, nebo
 • písemně na adrese Prochazka & Partners, s.r.o., Václavské náměstí 841/3, Nové Město, 110 00 Praha 1.

1 Např. povinnost Společnosti jako zaměstnavatele archivovat mzdové listy po dobu 30 let po roce, kterého se týkají.

#
Rádi Vám pomůžeme s jakýmkoliv Vaším požadavkem.
Volejte, prosím, na
(+420) 602 603 390
Radek Procházka
Managing Partner
#

Máte jakýkoliv dotaz?

Stavte se u nás na kávu nebo nám zanechejte Vaše číslo
a my se rádi ozveme ve Vámi preferovaný čas.

  Reference

  Vytváříme inspirující a stimulující pracovní prostředí, které zvyšuje produktivitu zaměstnanců.

  S čím Vám dále pomůžeme?

  #

  Přejednání nájmu

  Zajistíme přejednání výše nájmu a podmínek stávající nájemní smlouvy.

  #

  Přemístění kanceláří

  Vyhodnotíme nabídku na trhu a povedeme jednání se s třetími stranami včetně sjednání smluvních podmínek.

  #

  Rekonstrukce interiéru

  Máme zkušenosti s rekonstrukcí interiérů za plného provozu ke spokojenosti Vás i Vašich zaměstnanců.

  #

  Výstavba interiéru

  Zajistíme výstavbu a vybavení nových prostor z jakéhokoliv aktuálního stavu včetně shell & core.

  #

  Expanze nebo kontrakce prostor

  Sjednáme obchodní i technické řešení s pronajímatelem, pokud se v rámci svého sídla chcete rozšiřovat či zmenšovat.

  #

  Cost & Construction Management

  Poskytujeme projektové poradenství včetně řízení nákladů, stavebního poradenství a řízení výstavby.

  #

  Investice do komerčních nemovitostí

  Nákup vlastní budovy či prodej a zpětný pronájem. I to jsou naše investiční služby pro uživatele nemovitostí.

  #

  Architektonické služby

  Naši architekti vytvoří design a projektují kanceláře Vašich snů.

  Kontaktujte mě
  ×
  Kontaktní formulář