Tenant Representation is our business

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ODDĚLENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

1.  Obecné zásady

1.1. 

Společnost Prochazka & Partners, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 841/3, Praha 1, IČ 24124338

 

(Společnost)  jako  správce  při  zpracování  osobních  údajů  zaměstnanců  a  uchazečů  o  pracovní
pozici a případných externistů respektuje nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržuje
následující zásady

-  Osobní údaje jsou zpracovávány pro stanovený účel, stanovenými prostředky a stanoveným

způsobem, a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování;

-  Osobní  údaje  jsou  chráněny,  zpracování  je  zajištěno  s  nejvyšší  bezpečností  tak,  aby  bylo

zabráněno jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobní údajům, jejich
změně,  zničení  či  ztrátě,  neoprávněným  přenosům,  k  jejich  jinému  neoprávněnému
zpracování;

-  Společnost dodržuje odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň

zabezpečení  odpovídající  všem  možným  rizikům,  veškeré  osoby,  které  přicházejí  do  styku
s  osobními  údaji  zaměstnanců,  uchazeči  o  pracovní  pozici  a  případných  externistů,  mají
povinnost

dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováním těchto údajů.

2.  Zpracovatelé osobních údajů

2.1. 

Právní  předpisy  v  oblasti  ochrany  osobních  údajů  umožní,  aby  správce  pověřil  zpracováním
osobních  údajů  zpracovatele.  Zpracovatelem  je  každý  subjekt,  který  pro  Společnost  jako
zpracovatele zpracovává osobní údaje. V některých případech tento postup využívá i Společnost,
v  případě  osobních  údajů  v  oblasti  lidských  zdrojů  zpracovatelem  může  být  zejména  personální
agentura, HR a externí účetní společnost.

3.  Osobní údaje uchazečů o pracovní pozici

3.1. 

Osobní údaje uchazečů o pracovní pozici (Uchazeč) Společnost provádí bez souhlasu Uchazeče, a
to za účelem výběru nejvhodnějšího kandidáta, za účelem uzavření pracovní smlouvy a za účelem
ochrany  oprávněných  zájmů  Společnosti  (zejména  pro  případ  potencionálních  žalob  ze  strany
Uchazečů).

3.2. 

Společnost dle předchozího odstavce zpracovává následující údaje:

-  Identifikační  a  kontaktní  údaje  –  údaje  uvedené  na  životopise  Uchazeče,  kterými  jsou

zejména  jméno,  příjmení,  telefonní  číslo  a  emailová  adresa,  případně  rodné  číslo,  adresa
bydliště, fotografie, adresa profilu na sociálních sítí

-  Údaje o vzdělání a předchozím zaměstnání

-  Veřejně dostupné údaje – Společnost může za účelem výběrového řízení získat též údaje,

které jsou dostupné z veřejných rejstříků nebo jsou jinak volně dostupné v rámci sítě internet

-  Údaje ze vzájemné komunikace

-  Psychodiagnostický dotazník a jeho výsledek vypracovaný Uchazečem, který slouží zejména

k výběru vhodného kandidáta a k posouzení potenciálu rozvoje daného Uchazeče

3.3. 

Společnost získává informace o Uchazečích z životopisu, webových portálů zaměřených na inzerci
pracovních  pozic,  prostřednictvím  personální  agentury,  ze  sociálních  sítí,  případně  na  základě
referencí.

3.4. 

Údaje uchazečů jsou uchovávány pouze po nezbytně dlouhou dobu, tj. po dobu

-  6 měsíců v případě jednorázově obsazovaných pozic (např. odborné pozice),

-  12 měsíců v případě „trvale otevřených pozic“, které Společnost obsahuje pravidelně (zejm.

Consultant)

3.5. 

Pokud Uchazeč vysloví souhlas s uchováním svých osobních údajů (např. v životopise, e-mailem,
písemně) po dobu delší nežli uvedenou výše, potom Společnost uchová a archivuje osobní údaje
tohoto  Uchazeče,  a  to  za  účelem  oslovení  pro  případ,  že  Společnost  otevře  vhodnou  pozici  pro
daného Uchazeče.

4.  Osobní údaje zaměstnanců

4.1. 

Údaje  zaměstnanců  Společnost  zpracovává  bez  jejich  souhlasu  v  nezbytném  rozsahu,  a  to  (i)
z  důvodu  plnění  smlouvy  (pracovní  či  jiné  smlouvy  uzavřené  v  souvislosti  se  zaměstnaneckým
poměrem  daného  zaměstnance),  (ii)  za  účelem  splnění  právních  povinností  Společnosti
vyplývajících z obecných zákonů – zejm. povinností vůči orgánům státní správy, soudům, policii,
plnění archivační povinnosti, (iii) za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů – zejm. za
účelem  ochrany  IT  technologií,  budov,  majetku,  dobrého  jména  Společnosti,  prevence  a  šetření
podvodů,  a  (iv)  z  důvody  oprávněných  zájmů  Společnosti  v  oblasti  personálního  poradenství,
vzdělávání a hodnocení.

4.2. 

Informace  o  zaměstnancích  Společnost  získává  ze  životopisu,  vstupního  formuláře,  pohovoru,
vzájemné komunikace a z psychodiagnostického dotazníku.

4.3. 

Společnost dle předchozího odstavce zpracovává následující údaje:

-  Identifikační a kontaktní údaje - jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, adresa

trvalého bydliště a kontaktní adresa, rodné číslo, bankovní spojení, číslo OP, případně rodinný
stav, fotografie, adresa profilu na sociálních sítí

-  Údaje o vzdělání a předchozím zaměstnání

-  Údaje ke zpracování mzdy, odměňování a benefitů – evidence odpracované doby, údaje pro

zohlednění slev a srážek na daních, na spoření a pojištění, informace o pracovních úrazech,
údaje  o  pracovních  cestách,  nařízené  srážky  ze  mzdy,  potvrzení  o  studiu,  informace  o
invalidním  či  starobním  důchodu,  datum  narození,  státní  příslušnost,  informace  pro  roční
zúčtování daně,

-  Personální poradenství, vzdělávání a jejich hodnocení – v oblasti personálního poradenství a

kariérního  rozvoje  zaměstnanců  Společnost  pracuje  s  historií  pozic,  odměňováním  a
pracovním  hodnocením.  Pro  vybrané  pracovní  pozice  jsou  využívány  psychodiagnostické
dotazníky  a  hodnocení  osobnosti  zaměstnance.  Společnost  současně  uchovává  informace
z případných porušení vnitřních předpisů, zákona, dohody o hmotné zodpovědnosti, dohody
o závazcích zaměstnance, pracovnělékařské prohlídky, hodnocení zaměstnance, plné moci,
informace o absolvovaných školeních a vzdělávacích akcích.

4.4. 

Společnost  osobní  údaje  zaměstnanců  zpracovává  pouze  po  dobu,  která  je  nezbytná  vzhledem
k  účelům  jejich  zpracování.  Společnost,  zejm.  oddělení  HR,  průběžně  posuzuje,  zda  nadále  trvá
potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro daný účel. Osobní údaje zaměstnanců jsou
zpracovávány pro následující účely

-  Plnění smlouvy – údaje jsou zpracovávány po dobu trvání zaměstnaneckého poměru, resp.

smluvního vztahu, část údajů může být skartována pět let po ukončení smluvního vztahu, část
osobních  údajů  však  společnost  uchovává  až  16  let,  a  to  s  ohledem  na  promlčecí  lhůty
stanovené občanským zákoníkem

4.5. 

Osobní údaje zaměstnanců jsou zpřístupněny zejména HR oddělení v souvislosti s plněním jejich
pracovních  povinností  spočívající  v  řízení  personální  agendy.  Osobní  údaje  zaměstnanců  jsou
současně předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů, případně jim
tyto  osobní  údaje  mohou  být  zpřístupněny  v  souladu  se  zákonem.    Blíže  viz  čl.  Zpracovatelé
osobních údajů
výše.

5.  Právo odvolat souhlas a právo vznesení námitky

5.1. 

V  tomto  dokumentu,  je  popsáno,  jaké  osobní  údaje  Uchazečů  a  zaměstnanců  smí  Společnost
zpracovávat  jen  se  souhlasem  Uchazeče/zaměstnance.  Souhlas  se  zpracováním  není
Uchazeč/zaměstnanec povinen udělit, pokud ho však udělí, tak je oprávněn ho kdykoliv odvolat.
V  případě  odvolání  souhlasu  Společnost  ukončí  zpracování  příslušných  osobních  údajů  k  účelu
vyžadující souhlas. Zpracování, které proběhlo do okamžiku odvolání však není odvoláním souhlasu
dotčeno.

5.2. 

V případě zpracování na základě oprávněného zájmu jste oprávněni vznést námitku proti takovému
zpracování.

5.3. 

Odvolat souhlas, nebo vznést námitku podle předchozích odstavců můžete na e-mailové adrese
(sarka.bemova@prochazkapartners.cz)

6.  Předávání osobních údajů do zahraničí

6.1. 

Osobní  údaje  Uchazečů  a  zaměstnanců  jsou  zpracovávány  na  území  České  republiky,  případně
mohou být předávány zpracovateli, na území jiného členského státu EU.

7.  Práva Uchazečů a zaměstnanců

7.1. 

Uchazeč/zaměstnanec  má  právo  o  poskytnutí  informace  o  osobních  údajích,  které  o  něm
Společnost zpracovává, účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů.

7.2. 

Uchazeč/zaměstnanec je oprávněn

-  požadovat vysvětlení,

-  požadovat, aby Společnost odstranila či opravila závadný stav v oblasti zpracování osobních

údajů dotčeného Uchazeče/zaměstnance;

-  požadovat, aby Společnost opravila nepřesné údaje nebo doplnila neúplné údaje;

-  požadovat omezení zpracování osobních údajů;

-  požadovat, aby Společnost osobní údaje vymazala, s tím, že tomuto požadavku Společnost

vyhoví,  pokud  (i)  osobní  údaje  již  nebudou  potřebné,  (ii)  byl  odvolán  souhlas  na  základě,
kterého jsou osobní údaje zpracovány, (iii) byly úspěšně vzneseny námitky proti zpracování,
(iv) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, (v) osobní údaje musí být vymazány za účelem
splnění povinnosti Společnosti.

-  obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů za účelem zjednání nápravy.

Náš Přístup

NAŠE PRÁCE JE ZAJISTIT CENOVĚ EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ BYZNYS

Jsme zavázáni poskytovat nejkvalitnější poradenství našim klientům a umožnit jim učinit informované rozhodnutí v oblasti komerčních nemovitostí.